ชื่อ - นามสกุล :จ.อ.ไพบูลย์ สอนดงบัง
ตำแหน่ง :รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่หลัก :กำกับดูแลและบริหารงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ :อบต.แหลมงอบ
Telephone :0844097895
Email :tr73801@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : กำกับดูแลและบริหารงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม