ชื่อ - นามสกุล :อินทิรา ชัชวิล
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างทั่วไป
หน้าที่หลัก :พนักงานจ้างทั่วไป
ที่อยู่ :อบต.แหลมงอบ
Telephone :0909694361
Email :tr73801@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานจ้างทั่วไป