ชื่อ - นามสกุล :นายณัฐวุฒิ วิรัญโท
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
ที่อยู่ :99 หมู่ 6 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
Telephone :0817152653
Email :tr73801@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : นักบริหารงาน